Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Uutiset

Opiskelu Liikunnalla - liikuntabiologian opinnot

Teemu ja Jani

Liikuntatieteellinen tiedekunta yhdistetään usein lähinnä liikunnanopettajiin. Määrällisesti liikuntapedagogiikan opiskelijat toden totta muodostavat suurimman joukon liikuntalaisista, mutta heidän lisäkseen tiedekunnasta valmistuu vuosittain liikuntatieteiden maistereita (LitM), jotka ovat opiskelleet pääaineenaan liikunnan yhteiskuntatieteitä tai liikuntabiologiaa. Tämän blogitekstin tarkoituksena on avata liikuntabiologiaa vähän tarkemmin nimenomaan opiskelijan näkövinkkelistä.

Pääsykokeet

Liikuntabiologian pääsykokeet ovat lähes identtiset liikuntapedagogiikan kanssa. Molempien pääainehakijoiden ensimmäinen haaste on kirjallinen koe. Kirjallisesta kokeesta jatkoon päässeistä lopullinen opiskelijajoukko valikoituu soveltuvuuskokeissa, jotka liikuntabiologian hakijoilla sisältävät lajikokeet sekä haastattelun. Loppupisteisiin vaikuttavat edellä mainittujen lisäksi kirjallisen kokeen pisteet sekä ylioppilastodistuksen ja ylioppilaskirjoitusten tulosten perusteella saadut lisäpisteet. Ensi syksynä liikuntabiologian opinnot aloittaa 30 uutta opiskelijaa.

rullahiihto.JPG

Kandivaihe

Lähtökohtaisesti liikuntatieteiden kandidaatiksi (LitK) valmistutaan kolmen opiskeluvuoden jälkeen. Kandivaiheessa kaikille liikuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijoille yhteiset opinnot sisältävät yksittäisiä peruskursseja liikunnan yhteiskuntatieteistä, liikuntapedagogiigasta, liikuntabiologiasta ja terveystieteistä (liikunnan ja terveyden perusopinnot) sekä yleisiä viestintäopintoja ja metodiopintoja. Yhteisistä kursseista suurin osa ajoittuu 1. ja 2. opiskeluvuodelle. Selkeästi suurimman osan opinnoista muodostavat kuitenkin pääaineen mukaiset perus- ja aineopinnot.

Liikuntabiologian osalta perusopinnoissa käsitellään esimerkiksi anatomian ja fysiologian perusteita, hermolihasjärjestelmän rakennetta ja toimintaa, kuormitusfysiologiaa, valmennuksen ja kuntotestauksen perusteita sekä ravitsemusta. Aineopintojen teemat ovat pitkälti samoja, mutta opetuksessa mennään astetta syvemmälle. Kaikkinensa liikuntabiologian opinnot ovat hyvin teoriapainotteisia tarkoittaen runsaasti luentoja ja seminaareja. Käytäntöä tulee mukaan lähinnä demojen muodossa, joissa käsitellään esimerkiksi erilaisten liikuntakuormitusten fysiologisia vasteita sekä harjoitellaan testaamista (esim. erilaiset voimatestit ja mattotestit) sekä biomekaanisia kuvantamismenetelmiä. Kontaktiopetusten lisäksi tekemistä riittää raporttien kirjoittamisessa ja tentteihin valmistautumisessa. Liikuntatieteellisen tiedekunnan opetussuunnitelmista löytyy tarkempaa tietoa yksittäisten kurssien sisällöistä ja suoritustavoista.

Kandidaatin tutkielma ajoittuu yleensä kolmannelle opiskeluvuodelle. Verrattuna esimerkiksi liikuntapedagogiikan kandiin työmäärä on hieman suurempi. Liikuntabiologian kandidaatin tutkielma koostuu kirjallisuuskatsauksesta sekä pienimuotoisesta tutkimuksesta ja sen raportoinnista (menetelmät, tulokset ja pohdinta). Kanditutkimukset ovat usein osa laajempaa tieteenalaryhmän tutkimusta, mutta myös omia tutkimusprojekteja on mahdollista toteuttaa. Esimerkkejä kandiaiheista pääset tarkastelemaan täältä.

iphone 1249.JPG

Maisterivaihe

Maisterivaiheeseen siirrytään tyypillisesti suoraan kandiopintojen perään. Maisteriopinnoille on laskettu aikaa periaatteessa kaksi vuotta, mutta käytännössä monilla opiskelijavaihdot tai muun elämän kiireet viivästyttävät valmistumista. Kandidaatin tutkielma ja maisterivaiheen opinnot siitä eteenpäin suuntautuvat joko biomekaniikkaan, liikuntafysiologiaan tai valmennus- ja testausoppiin. Kaikissa pääaineissa graduseminaarit ja pro gradu -tutkielma muodostavat suuren osan maisterivaiheen opinnoista. Pääainekohtaiset syventävät kurssit ovat kuitenkin teemaltaan eroavaisia. JYX:n julkaisuarkistosta eri pääaineita selaamalla saa aika hyvän käsityksen siitä, millaisia asioihin missäkin pääaineessa keskitytään. Maisterivaiheessa kontaktiopintoja ja luentoja on suhteellisen vähän. Suurin työmäärä muodostuu omatoimisesta tentteihin valmistautumisesta sekä seminaaritöiden ja esitysten laatimisesta. Maisterivaiheen opintoihin liittyen tärkeä huomio, mikä ei välttämättä hirveän tarkasti tule kaikille hakijoille ilmi, on että maisterivaiheen opinnot suoritetaan pääosin englanniksi, sillä mukaan tulee myös kansainvälisen maisteriohjelman opiskelijoita. 

Pro gradu -tutkielma on ikään kuin lopputyö, jossa sovelletaan kaikkia aiemmin opittuja tietoja ja taitoja. Gradu ajoittuu yleensä neljännelle tai viidennelle opiskeluvuodelle. Peruskaava työssä on sama kuin kanditutkielmassa, mutta työ on laajempi ja sen tulee sisältää enemmän myös mittaustunteja. Graduun liittyen suht` moni toteuttaa oman tutkimusprojektin 2-3 muun opiskelijan kanssa.

Liikunnan "monttu"

Liikunnan "monttu"

Työura

Mitäs sitten opintojen jälkeen? Olet liikuntatieteiden maisteri, mutta mitä se käytännössä tarkoittaa? Ei voi väittää, että opiskelut ohjaisivat suoraan johonkin tiettyyn ammattiin ja jouhevasti työelämään. Opinnot antavat kuitenkin erinomaiset valmiudet liikunta-alan asiantuntijatehtäviin. Ylivoimasesti parhaiten opinnot valmentavat tutkijanuralle, mutta melko harva joukko lopulta jatkaa tohtoriopintoihin ja tutkijaksi. Urasuunnittelu opintojen aikana on hyvin paljon yksilön omalla vastuulla, ja tämä kannattaa huomioida heti fuksivuodesta lähtien. Monet pyrkivätkin laittamaan jalkaa työelämän oven väliin jo opintojen lomassa. Hyviä saumoja verkostoitua työelämään ovat myös maisterivaiheen harjoittelut, joita tosin on tuntimäärällisesti melko vähän. 

Liikunta- ja hyvinvointiteknologia on kasvava toimiala, joka työllistää myös suuren joukon liikuntabiologian asiantuntijoita.  Hyviä esimerkkejä liikuntatieteellisen tutkimustiedon ja teknologian yhdistävistä yrityksistä ovat Firstbeat sekä Fibion. Liikuntabiologille varsin looginen tapa työllistää itsensä on valmennus- ja kuntotestauspalveluiden tarjoaminen, joista esimerkkejä ovat VTE Kauppi ja Athletica. Yksilövalmennusten ohella yritysvalmennuksia voidaan pitää kasvavana trendinä. Mainittaakon tästä kategoriasta esimerkkinä yritys, jossa allekirjoittanutkin on mukana - MotiOne.

Toivottavasti teksti antoi uusia näkökulmia liikuntabiologian opintoja suunnitteleville! Blogissa tullaan jatkossa käsittelemään samaan tyyliin myös muita liikuntatieteiden opintoja.

-Olli-Pekka Nuuttila, LitM (pääaine valmennus- ja testausoppi)