Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Artikkelit

Pääsykoeartikkelien sisältö

Kirjojen ohella pääsykoeaineistoon on sisältynyt noin 5-6 lyhyempää artikkelia. Vuonna 2016 artikkeleista 3 oli englanniksi 3 suomeksi, kun taas 2017 aineistoon sisältyi ainoastaan kaksi englanninkielistä artikkelia. Artikkelien aiheet liittyvät yleisesti ottaen liikunnan opetukseen sekä lasten ja nuorten liikkumiseen ja terveyskäyttäytymiseen - pääosin siis liikuntapedagogiikkaan, liikunnan yhteiskuntatieteisiin ja terveystieteisiin. Alla on aineisto viime vuodelta.

Lue blogiteksti: Miten lukea tieteellistä artikkelia

 

Aineisto 2018

Liikunta ja tasa-arvo 2017. Katsaus sukupuolten tasa-arvon nykytilaan liikunta-alalla. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2018:6. Helsinki: Opetus- ja kulttuurinimisteriö. VAIN julkaisun luku kolme, Fyysinen aktiivisuus ja kunto (s. 18–43).

Julkaisu löytyy myös ruotsinkielisenä. Publikation finns även på svenska.

Idrott och jämställdhet 2017. Översikt över nuläget för jämställdhet mellan kvinnor och män inom idrottsområdet. Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2018:18. Helsingfors: Undervisnings- och kulturministeriet. ENDAST publikationens avsnitt tre, Fysisk aktivitet och kondition (s. 17–43).

Suomenkielinen: 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160521/OKM_6_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y

På svenska:

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160697/OKM_18_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Mero, A., Nummela, A., Kalaja, S. & Häkkinen, K. 2016. Huippu-urheiluvalmennus. Teoria ja käytäntö päivittäisvalmennuksessa.  VK-Kustannus Oy, 1. painos. Ainoastaan kirjan luku neljä Harjoittelun fysiologiset ja biomekaaniset perusteet (s. 61-155). Ei voi tulostaa.

Lehtonen, K. 2017. Luolamiehet ja suurlinkkaajat suomalaisessa liikunnan ja urheilun eliittiverkostossa. Yhteiskuntapolitiikka 82 (2), 127–140.

http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/132359/YP1702_Lehtonen.pdf?sequence=2

Moilanen, P. 2017. Kannustin, koriste ja liikkujan kaveri - tutkimus liikuntateknologian käyttäjyydestä. Jyväskylä studies in computing 267. VAIN kirjan luku 5, Liikunta suomalaisten arjessa (s. 90–112).

Kirja on ladattavissa pdf:nä osoitteesta https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/55929 ja selailtavana digijulkaisuna osoitteessa https://issuu.com/jyuit/docs/moilanen_panu_screen?e=26748503/55685230

Huomioi selailtavaa digijulkaisua käyttäessäsi, että sivut (90–112) ovat kirjan, eivätkä selaimen mukaisia. 

Jaakkola, T., Watt, A., & Kalaja, S. 2017. Differences in the Motor Coordination Abilities Among Adolescent Gymnasts, Swimmers, and Ice Hockey PlayersHuman Movement, 18 (1), 44–49. doi:10.1515/humo-2017-0006

https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/54139

Paakkari, O., Torppa, M., Villberg, J., Kannas, L., & Paakkari, L. 2018. Subjective health literacy among school-aged children. Health Education, 118 (2), 182–195. doi:10.1108/HE-02-2017-0014

https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/56813

 

Artikkelit 2017:

Aarresola, O., Itkonen, H. & Lämsä, J. 2015. Poikkeavat polut muuttuvassa urheilussa – rationalisoituvan urheilun nykysosialisaatio nuorten tulkitsemana. Kasvatus & Aika 9(3), 55-71.

Haapala, H.L., Hirvensalo, M., Laine, K., Laakso, L., Hakonen, H., Kankaanpää, A., Lintunen, T. & Tammelin, T.H. 2014. Recess physical activity and school-related social factors in Finnish primary and lower secondary schools: cross-sectional associations. BMC Public Health 14:1114, 1-9.

Jaakkola, T. 2016. Taidon oppiminen rakentuu havainnon, toiminnan ja ympäristön vuorovaikutukselle. Liikunta & Tiede 53(2-3), 32-39.

Kokko, S. & Mehtälä, A. (toim.) 2016. Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa - LIITU-tutkimuksen tuloksia 2016. Valtion liikuntaneuvosto. ISBN: 978-952-263-441-2. suomenkielisille s.79-83 ja ruotsinkielisille 84-89 (Johtopäätökset ja toimenpidesuositukset s.79-83 / Sammanfattning s. 84-89).

Laine, A. & Ilmola, R. 2016. Liikunnan yhteiskuntatieteilijät työmarkkinoilla – vuosina 2000-2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään. Liikunta & Tiede 53(1), 60-67.

Nutbeam, D. 2008. The evolving concept of health literacy. Social Science & Medicine 67, 2072–2078.

 

Artikkelit 2016:

Fismen, A-S., Smith, O.R.F., Torsheim, T., Rasmussen, M., Pedersen Pagh, T., Augustine, L., Ojala, K. & Samdall, O. 2016. Trends in Food Habits and Their Relation to Socioeconomic Status among Nordic Adolescents 2001/2002-2009/2010. PLoS ONE 11(2): e0148541. doi: 10.1371/journal.pone.0148541

Haapala, H.L., Hirvensalo, M.H., Laine, K., Laakso, L., Hakonen, H., Lintunen, T. & Tammelin, T.H. 2014. Adolescents’ physical activity at recess and actions to promote a physically active school day in four Finnish schools. Health Education Research 29 (5), 840-852. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4165988/pdf/cyu030.pdf

Itkonen, H. 2012. Nuorten liikkumisen muuttuvat muodot, tilat ja tavoitteet. Teoksessa K. Ilmanen & H. Vehmas (toim.) Liikunnan areenat: yhteiskuntatieteellisiä kirjoituksia liikunnasta ja urheilusta. Jyväskylän yliopisto, liikuntakasvatuksen laitos, 157-174.

Jaakkola, T. 2013. Liikuntataitojen oppiminen. Teoksessa T. Jaakkola, J. Liukkonen & A. Sääkslahti (toim.) Liikuntapedagogiikka. Jyväskylä: PS-kustannus, 162-184.

Lyyra, N., Palomäki, S. & Heikinaro-Johansson, P. 2016. Liikunnanopettajaopiskelijoiden valmiudet koulun liikunnallistamisessa. Liikunta & Tiede 53 (1), 47–53. http://www.lts.fi/sites/default/files/page_attachment/lt_1-16_tutkimusartikkelit_lyyra_lowres.pdf

Romar, J., Nygård, J., Smedman, T. & Williams, E. 2015. Participation Styles in Elementary Physical Education. Advances in Physical Education, 5, 26-38. doi: 10.4236/ape.2015.51004

 

Artikkelit 2015:

Aira, T., Kannas, L., Tynjälä, J., Villberg, J., & Kokko, S. (2013). Miksi murrosikäinen luopuu liikunnasta. Liikunta-aktiivisuuden väheneminen murrosiässä. Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja, 3.

Kalaja, S., Jaakkola, T., & Liukkonen, J. (2010). Role of gender, enjoyment, perceived competence, and fundamental movement skills as correlates of the physical activity engagement of Finnish physical education students.

McKenzie, T. L. (2007). Assessing school-based physical activity interventions. In P. Heikinaro-Johansson, R. Telama & E. McEvoy (Eds.). The role of physical education and sport in promoting physical activity and health (pp. 35-44). Finland: University of Jyvaskyla. (ISBN 978-951-39-2991-6)

Paakkari, L., & Välimaa, R. (2013). Ethical issues in the teaching and learning of health topics in schools: The conceptions of teacher trainees. Teaching and Teacher Education, 34, 66-76.

Tiirikainen, M., & Konu, A. (2013). Miksi lapset ja nuoret katoavat liikunta-ja urheiluseuroista murrosiässä. Teoksessa Miksi murrosikäinen luopuu liikunnasta, 35-47.

PERUSTEET, PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN. Helsinki; Opetushallitus. 2014.

 

Mistä löytää artikkeleita luettavaksi?

Jyväskylän yliopiston julkaisuarkistosta löytyy oikeastaan kaikki yliopiston omat julkaisut, joita myös pääsykoeaineisto ulkomaisten julkaisujen ohella sisältää. Arkistosta kannattaa hakea nimenomaan liikuntatieteellisen tiedekunnan artikkelijulkaisuja: https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/25596

Researchgate on tutkijoiden muodostama sosiaalinen media, jossa he jakavat julkaisujaan avoimesti luettavaksi. Kaikkia artikkeleja ei valitettavasti pääse lukemaan tiivistelmää pidemmälle, mutta sivuilta löytyy paljon myös kokonaisia julkaisuja! Kannattaa bongailla viime vuosina pääsykoeaineistojen artikkeleissa esiintyneitä nimiä, ja etsiä heidän viimeisimpiä tuotoksiaan. Pääsykoeaineiston artikkelit eivät ole todennäköisesti kovin montaa vuotta vanhoja. Tämän linkin takaa pääsee suoraan hakusivulle: https://www.researchgate.net/search/authors

Kihun nettisivuilta löytyy kattava arkisto heidän omia julkaisujaan. Tutkimuksia on melko laajalti eri aihealueilta, mutta kannattaa keskittyä nimenomaan lasten ja nuorten liikkumiseen liittyviin artikkeleihin. http://www.sport.fi/kihu/julkaisut

 

Artikkelit - Liikuntabiologian osuus - Pääsykoe

 

<--- 1.vaiheen pääsivulle