Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aineistokoe

Aineistokoe pähkinänkuoressa

Liikuntapedagogiikan hakijoiden aineistokoe tai "2. vaiheen kirjallinen koe" on pisteiden valossa varsin merkittävä (40p). Kokeesta ei ole saatavilla tietoa juurikaan etukäteen ja se on ollut vuosittain hieman erilainen. Viime vuoden ohjeistuksessa todettiin kokeen mittaavan “hakijan kykyä kokonaisuuksien hahmottamiseen, tiedon analysointiin ja tiivistämiseen” ja vuoden 2018 ohjeistuksessa todettiin kokeen mittaavan "hakijan kykyä tiedon soveltamiseen, argumentaatioon ja kokonaisuuksien hahmottamiseen." Koe on liittynyt vuosittain tavalla tai toisella terveystietoon ja sen opettamiseen. Liikuntapedagogiikan hakijoilla on kokeessa 16 pisteen raja, joka on saavutettava tullakseen hyväksytyksi riippumatta yhteispisteiden riittävyydestä.

 

Miten koetta voi harjoitella?

  • Terveystiedon opetussuunnitelmaan tutustumisesta ennen pääsykoetta voi olla hyötyä: http://www.oph.fi/ops2016/perusteet Näin on mahdollista saada monipuolisempia näkökulmia opetuksen tavoitteista ja painopisteistä

  • Myös terveystietoon ja ylipäänsä opettamiseen liittyviä artikkeleita kannattaa lukea ennen pääsykoetta

  • Kannattaa harjoitella myös englannikielisten tekstien lukemista

  • Artikkeleista tulisi nopeasti hahmottaa ydinkohdat ja tiivistää niistä oma erillinen teksti

Muutama vinkki:

Terveystiedossa on muutama “taikasana”, jotka auttavat sekä tässä aineistokokeessa että useassa kurssityössä. Nämä kannattaa huomioida ja ottaa avuksi vastausta kirjoitettaessa. Näitä “taikasanoja” ovat:

  • Psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen terveys. Kun terveyttä käsitellään, on hyvä muistaa kaikki kolme aspektia.

  • Yksilö, yhteisö, yhteiskunta, globaali. Terveyttä ja hyvinvointia tarkastellessa kannattaa huomioida nämä eri tasot.

  • Terveystiedon osa-alueet: Teoreettiset tiedot (theoretical knowledge), käytännön taidot (practical knowledge), kriittinen ajattelu (critical thinking), itsetuntemus (self-awareness) ja eettinen vastuullisuus (citizenship). Näistä löytyy hurjasti tietoa tämän linkin takaa, jos on aikaa lukea.

Ja myös tämän linkin takaa aukeava opetussuunnitelman tukimateriaaliteksti on hyvä lukea ja opiskella, jotta asiantuntemus kasvaa.

Harjoituskysymyksiä 

  1. Millaisia mahdollisuuksia ja uhkia painonhallinnan ja laihduttamisen käsittely terveystiedon tunneilla sisältää? Miten käsittelisit näitä asioita omassa opetuksessasi yläkoulun terveystiedossa. Vastaa täältä löytyvän artikkelin perusteella. 1-2 sivua.

  2. Millaisin keinoin vastaisit tekstissä esitettyyn ongelmaan liikunnan- ja terveystiedonopettajana? 1-2 sivua.

Viime vuoden harjoituskysymys

Tee 1-2 sivun suomenkielinen tiivistelmä teknologian käytön trendeistä ja haasteista terveystiedon opetuksessa oheisen lyhennetyn artikkelin perusteella.

Vuoden 2018 harjoituskysymys

Pohdi artikkelin pohjalta terveystiedon opettamisen haasteita. Millaisia taitoja terveystiedon opettajalta vaaditaan?

Harjoituskoe kesän 2017 valmennuskurssilta